SUSPENSION
SUSPENSION SERIES
APPLICATION CHART (check for applicable cars)
S-style C

รุ่น S-Style C เป็นรุ่นเริ่มต้นของช่วงล่างในตระกูล S-Style เป็นช่วงล่างรุ่นเริ่มต้นของ HKS ที่มีคุณภาพสูง

ช่วงล่าง HKS S-Style C ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลูกค้าที่ต้องการใช้งานกับครอบครัวหรือเพื่อนในการขับขี่บนท้องถนน
HKS S-Style C เป็นช่วงล่างที่ให้ความสบายกับลูกค้าในการขับขี่ระยะยาวอีกด้วย

S-style L

เป็นช่วงล่างที่เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

ช่วงล่าง HKS S-Style L ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งช่วงล่างนี้จะคงไว้และเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่หลังจากลูกค้าได้เปลี่ยนล้อหรือลดความสูงรถยนต์ ผู้ขับขี่จะสามารถควบคุมรถได้อย่างใจต้องการ

S-style X

ไม่ใช่แค่ลดความสูงของรถยนต์ลงอย่างเดียว ช่วงล่างตัวนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรถยนต์ด้วย

ช่วงล่าง HKS S-Style X ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รถยนต์ที่ใช้ช่วงล่างนี้ดูแตกต่างและไม่เหมือนใคร เป็นช่วงล่างที่นอกจากลดความสูงของรถยนต์ ยังให้ประสิทธิภาพการควบคุมรถยนต์ที่เหมือนกับช่วงล่าง HKS รุ่นอื่นๆ