INTAKE
INTAKE SERIES
APPLICATION CHART (check for applicable cars)
SUPER HYBRID FILTER

กรองอากาศแบบ 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีหน้าที่ใช้งานต่างกัน สามารถเปลี่ยนใช้แทนกรองอากาศเดิมได้เลย เพื่อให้การตอบสนองดีขึ้นและเพิ่มอายุการใช้งาน

<คุณสมบัติของกรองอากาศ>

  • กรองอากาศแบบ 3 ชั้น ทำหน้าที่ดูดอากาศ, เก็บฝุ่นและทำให้อากาศผ่านเข้าเครื่องอย่างสมดุล ซึ่งทำให้การตอบสนองของเครื่องยนต์ดีขึ้น
  • ส่วนแรกของกรองอากาศคือ Non-woven fabric ซึ่งเป็นส่วนแรกที่เก็บกักฝุ่นขนาดใหญ่ ส่วนที่สองคือ Polyurethane ซึ่งเป็นชั้นที่เก็บกักฝุ่นที่ชั้นแรกไม่สามารถเก็บกักไว้ได้
  • การเชื่อมกันของกรองทั้งสามชั้นใช้กาวพิเศษที่ไม่ส่งผลต่อการดูดอากาศเข้า ทำให้อากาศที่ดูดเข้าสามารถผ่านได้ง่ายกว่าเดิม

<คุณสมบัติของกรอบกรองอากาศ>

  • กรอบกรองอากาศที่แข็งแรงสามารถใช้ได้ในรถยนต์ที่มีแรงม้าสูง
  • กรอบกรองอากาศด้านบนได้ถูกออกแบบให้อากาศไหลผ่านเข้าได้อย่างไม่ติดขัด
  • กรอบกรองอากาศที่ลดการกระแทกทำให้ไม่ต้องใช้ยางรองและสามารถกำจัดทิ้งได้ง่าย

* HKS Super Hybrid Filter ไม่ใช่กรองอากาศแบบยาง (รถยนต์บางรุ่นต้องใช้ยางที่ใช้กับกรองอากาศเดิม)

ไส้กรองสำหรับเปลี่ยนของ Super Hybrid Filter

ลูกค้าสามารถซื้อไส้กรองอย่างเดียวสำหรับเปลี่ยนได้

APPLICATION CHART (check for applicable cars)